cytat

O nas

Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach działa od dnia 01.12.2006 r. W okresie od 01.12.2006 r. do 31.12.2010 r.  funkcjonował jako gospodarstwo pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o finansach publicznych od dnia 01.01.2011 r. funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład Aktywności Zawodowej działa w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
 • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • oraz innych dotyczących funkcjonowania Zakładu oraz prowadzonej działalności wytwórczo – usługowej

Zgodnie z art 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać co najmniej 70 %  osób niepełnosprawnych ogółu zatrudnionych:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia)
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, stan zatrudnienia tych osób nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych

Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby:

 • w szczególności skierowane przez powiatowy urząd pracy
 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej.

W naszym  w Zakładzie zatrudnionych jest 30 osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności jest placówką, której ustawowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. ZAZ jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej.

Nadany status jest instrumentem prawnym dla instytucji,  których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Ponadto w chwili obecnej zakłady aktywności zawodowej są zaliczane do sektora podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii nie są nastawione na  osiąganie zysku w sensie ekonomicznym a na zysk społeczny – czyli jednostkę jaką jest każdy człowiek. W przypadku ZAZ głównym zyskiem społecznym jest podjęcie pracy pracownika ZAZ na otwartym rynku pracy. Zysk  nie stanowi wyłącznego celu działania, a prowadzone działania przyczyniają się nie tylko do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, ale także korzyści i celów społecznych.  Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcie zatrudnienia jest długotrwałe ale też i wymaga poniesienia kosztów.

PRACA

WYMAGANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „OSiR” W BIAŁYCH BŁOTACH

WYMAGANIA FORMALNE

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
  • Znaczny lub wyjątkowo umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej.
 1. Podanie z informacją o przebiegu nauki i drogi zawodowej.

PREFERENCJE DO ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 1. Stopień samodzielności pozwalający na przyuczenie zawodowe w zakładzie bez potrzeby udziału osobistego opiekuna w przedziale czasowym co najmniej 7 godzin.
 2. Brak doświadczenia zawodowego bądź bardzo krótki staż dotychczasowej pracy.
 3. Ograniczenie wiekowe dotyczące osób wieku przedemerytalnego i emerytalnego, preferowani absolwenci szkół zawodowych, średnich, uczestnicy WTZ.
 4. Predyspozycje do prac plastycznych i manualnych, obsługi urządzeń i maszyn poligraficznych oraz maszyn krawieckich.

Osoby podejmujące pracę w ZAZ”OSiR” w dalszej perspektywie będą kierowane do pracy w Zakładach Pracy Chronionej oraz na przystosowane stanowiska do innych pracodawców na otwartym rynku pracy.

logo ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej

Ośrodek Sportu i Rehabilitacji

ul. Centralna 27 a, 86-005 Białe Błota
tel. 797 433 838, NIP 5542893014
e-mail zaz@zazbialeblota.pl
kierownik@zazbialeblota.pl

 

logo
ZAZ kujawsko-pomorskie
logo Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zakład Aktywności Zawodowej został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
logo Zakup Prospołeczny