Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Aktywności Zawodowej www.zaz.bialeblota.pl

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej : 13.10.2016r.
  • Daty aktualizacji są wprowadzane na bieżąco.

Dodatkowe informacje

Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach na bieżąco pracuje nad dostosowaniem elementów na stronie internetowej zgodnych z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ponadto w dalszej perspektywie planuje się wdrożenie nowej strony internetowej dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

nie ma możliwości tłumaczenia treści na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 31.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu jest Agnieszka Chylewska, adres poczty elektronicznej kierownik@zazbialeblota.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 349 47 44 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach znajduje się na ul. Centralnej 27a w Białych Błotach na terenie ogrodzonym, na którym znajduje się parking.

W odległości 500 m znajduje się komunikacja publiczna – autobus miejski – linia nr 91

Obiekt składa się z budynku parterowego połączonego z salą gimnastyczną oraz dobudowanej części jednopiętrowej. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie do zakładu wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami. Ciągi piesze prowadzące do wejść budynku są w dobrym stanie technicznym.

Budynek posiada trzy wejścia: wejście główne, od tyłu budynku ( w części dobudowanej), 2 wejścia przez salę gimnastyczną : pierwszej wejście od frontu , drugie wejście od tyłu budynku.

Wszystkie wejścia do budynku są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Do każdego wejścia prowadzą 2-3-stopniowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do pochylni można dojechać drogą bez barier architektonicznych. Strefa wejściowa jest zadaszona. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, o odpowiedniej szerokości.

Przed budynkiem, na terenie zakładu, znajduje się parking dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Przy wjeździe znajduje się znak pionowy informujący o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku (dobudówce) znajduje się klatka schodowa, Schody wyposażone są w balustrady oraz poręcze. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się winda. W windzie wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół).

Wszystkie ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów oraz mają odpowiednią szerokość. Jedynie w przejściu na teren sali gimnastycznej znajduje się niewielki próg. Wszystkie drzwi mają odpowiednią szerokość i są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na terenie zakładu znajdują się trzy toalety z dużą przestrzenią manewrową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy korzystających z przedmiotów ortopedycznych. Drzwi są odpowiedniej szerokości, wejście nie ma progu. Umywalka jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach (odpowiednia przestrzeń pod umywalką). W jednej toalecie przy misce ustępowej zamontowane są obustronne uchwyty uchylne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakładzie są dwie osoby znające język migowy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada 3 drogi ewakuacyjne, dobrze oznakowane w postaci strzałek i piktogramów.

 Planowana jest również rozbudowa zakładu, gdzie uwzględnione zostaną wszystkie wytyczne dotyczące dostępności architektonicznej.

logo ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej

Ośrodek Sportu i Rehabilitacji

ul. Centralna 27 a, 86-005 Białe Błota
tel. 797 433 838, NIP 5542893014
e-mail zaz@zazbialeblota.pl
kierownik@zazbialeblota.pl

 

logo
ZAZ kujawsko-pomorskie
logo Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zakład Aktywności Zawodowej został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
logo Zakup Prospołeczny